O vasi Lešnica Lešnica, 185 m, Lešnicani 114 prebivalcev.
Grucasto naselje v SV delu novomeške pokrajine stoji na terasi na levem bregu reke Krke ob izlivu potoka Lešnice, nad staro in pod novo glavno cesto Ljubljana – Zagreb. Hiše in gospodarska poslopja so prenovili, precej je tudi novih. Kmetje se ukvarjajo z živinorejo. Kmetijske pridelke in mlecne izdelke prodajajo na novomeškem trgu. Vecina krajanov se vozi na delo v bližnje Novo mesto.

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1995.

Zgornji zapis iz krajevnega leksikona je že nekoliko zastarel, saj so se razmere od takrat spremenile. V zadnjem casu je vas Lešnica postala nekoliko bolj znana predvsem zaradi gradnje avtoceste v bližini in sicer dveh odsekov: Hrastje – Lešnica in Lešnica - Kronovo.
Naša vas torej leži na terasi na levem bregu Krke, 2 kilometra vzhodno od Novega mesta. Nahaja se na nadmorski višini od 160 metrov do 195 metrov. Severno od vasi približno 150 metrov dalec poteka hitra cesta Novo mesto – Kronovo, še 100 metrov bolj severno pa se gradi nov odsek avtoceste Lešnica Kronovo. Regionalna cesta, ki deli vas, je zaenkrat še glavna povezovalna cesta med Novim mestom in Šmarjeto z gostim prometom, po izgradnji avtoceste pa bo postala le krajevna, s tem se bo tudi promet obcutno zmanjšal. Kilometer vzhodno se nahaja naselje Otocec, 300 metrov južneje, na drugi strani Krke pa naselje Žihovo Selo.
Na Lešnici je približno 27 hiš, v katerih živi med 100 in 110 prebivalcev. Prebivalci so v glavnem zaposleni v Novem mestu, do koder imajo približno 10 minut vožnje. Nekaj je tudi kmetov, v vasi imamo otroški vrtec in vremensko postajo. Drugih gospodarskih dejavnosti ni. Vas spada v Mestno obcino Novo mesto in v župnijo Šentpeter - Otocec.

ZGODOVINA
Vas obstaja že vsaj od srednjega veka, saj leži ob zelo prometnem koridorju med Ljubljano in Zagrebom oziroma poti ob reki Krki. V casu Avstroogrske monarhije se je po nemško imenovala Loschnitz. Še pred 40 leti je bilo v vasi le nekaj hiš, pretežno kmetij. To so bili: Malenski Riflji, Dremšckovi, »ta spodnji« Janci, Kraševci, Riflji, Šiškoti, Tekstorji, Colnarji, družini Rifelj Tone in Marjan ter »ta zgornji« Janci.
V zadnjih desetletjih se je to precej pomešalo in v zacetku 70. let 20. stoletja se je zacela najvecja gradnja novih hiš, ki se je koncala proti koncu sedemdesetih let. V tem casu se je prebivalstvo Lešnice s priseljenci vsaj podvojilo. Vas se je razširila proti zahodu (za eno vrsto hiš) in proti jugovzhodu. Zadnje hiše so bile zgrajene sredi devetdesetih, od takrat dalje pa novih hiš ni. Verjetno pa to ne bo ostalo dolgo, saj se po izgradnji avtoceste in ureditvi sedanje ceste H-1 pricakuje nov val gradenj.

KMETIJSTVO
V vasi je še nekaj kmetij, vendar se kmetijstvo v zadnjih letih pocasi opušca, ker gospodarji nimajo vec pravih naslednikov, mladi pa v kmetijstvu ne vidijo vec perspektive. Dodaten udarec kmetijstvu je zadala tudi gradnja avtoceste, ki je pobrala kar nekaj parcel. Po drugi strani pa nekaterim prinesla tudi precej zaslužka.
Pravih kmetov skoraj ni, saj imajo kmetje poleg tega še redno službo. S kmetijstvom se izkljucno ukvarjajo le še na dveh kmetijah, na ostalih pa je le kot dopolnilna dejavnost. Družina Colnar se je usmerila v vinogradništvo in kmecki turizem v svoji zidanici na Trški Gori,. Ostali prebivalci imajo poleg hiše še vrticke, kjer pridelujejo sadje in zelenjavo za domace potrebe, nekateri imajo tudi kokoši in zajce.

VINOGRADNIŠTVO
Precej vašcanov ima v lasti vinograde in zidanice in to v vecini na pobocjih Trške Gore in Grcevja. Najvecji vinogradnik je Colnar Janez, ki ima vec kot 5000 trt, poleg tega se ukvarja tudi s kmeckim turizmom. Ostali vašcani imajo po nekaj 100 trt za lastne potrebe.

OTROŠKI VRTEC
Na Lešnici imamo tudi otroški vrtec Marjetica, ki se nahaja na mirni in razgledni lokaciji nad reko Krko. Najprej je bila to hiša od ene novomeške zdravnice, po njeni smrti pa je hišo kupila obcina Novo mesto in približno leta 1985 v njej uredila vrtec, ki je enota VVZ Novo mesto. Vrtec je pred casom že bil odpisan, vendar bo zaenkrat še odprt, potrebno pa ga bo prenoviti.

REKA KRKA
Pod vasjo tece dolenjska lepotica Krka, ki jo imamo vašcani zelo radi, saj nam polepša razgled. Prav na Lešnici je tudi jez, ki je bil obnovljen leta 1985, nekdaj pa je bil tam tudi mlin. Nekaj vašcanov ima na bregu parkirane kanuje in colne, s katerimi se v poletnih mesecih vozijo po Krki. Kopanje v reki je v zadnjih letih zaradi onesnaženosti bolj redko. Nekateri se ukvarjajo še z ribolovom. Krka po vsakem vecjem deževju mocno naraste, najvec za približno dva metra, vendar zaradi konfiguracije terena ne poplavi drugega kot brežine.

POTOK LEŠNICA
Malo pod vasjo se v reko izliva potok Lešnica. Kdo je dobil ime od koga, ne vem. Potok je v zadnjem desetletju precej spremenil režim, saj je struga dobršen del leta suha, pred tem pa se je presušila le v najhujših sušah. Vzrok je verjetno v tektonskih premikih, ki so povzrocili, da potok v sušnem obdobju ponikne v bližini Starega Gradu. Ob mocnejših deževjih pa potok mocno naraste in lahko poplavi bližnje travnike. Zaradi gradnje avtoceste so mu spremenili strugo, kakovost vode v njem je vprašljiva, prav tako drstenje rib, ki je bilo pred desetletji zelo zanimivo.

ZANIMIVI VAŠCANI
V vasi živi kar nekaj zanimivih vašcanov in kar je še bolj zanimivo, da imajo hecne nadimke, po katerih se radi klicejo. To so Bungeljnov Marjan, Oblodarjev Janez, Faki (pa tudi Džimi in Haloha), Rafl, Jajcko, Cvekerde, Muhabili, Kocy, Podgana, Trapina, že pokojni Curakl, pa še bi se našlo.

ZANIMIVE ZGRADBE
V vasi je nekaj starih hiš, nekdanjih domacij. Najvecja je Rifljeva domacija, ki je bil zgrajena leta 1904 in na žalost propada; domaci pa so se preselili v novi hiši, ki sta zrasli v bližini.

KAPELICA
V zgornjem delu vasi se nahaja tudi kapelica v cast Mariji, ki je potrebna obnove.

VREMENSKA POSTAJA

V vasi deluje tudi amaterska vremenska postaja. Postaja stoji na JV koncu vasi. Na njej se z digitalnim termometrom (od leta 2006) merijo: temperatura na višini 2 metra in 5 cm, relativna vlaga, kolicina padavin in višina snežne odeje.
Podatki so s starejšim termometrom zabeleženi od leta 1989 (samo za neprofesionalno rabo) in se bodo v prihodnje še nadgrajevali. Lastnik bo svojo zbirko podatkov in zanimivosti postopoma objavil tudi na teh straneh.